Officers of the Geodetic Society of Japan

President : Kosuke HEKI (Hokkaido Univ)

Vice President : Teruyuki KATO (ERI,Tokyo Univ)

Councilors :
(June 2017 - May 2018)

 • Ryuichi ICHIKAWA (NICT)
 • Tetsuro IMAKIIRE (JENOBA)
 • Yuichi IMANISHI (ERI,Tokyo Univ)
 • Shuhei OKUBO (ERI,Tokyo Univ)
 • Mako OHZONO (Hokkaido Univ)
 • Shinzaburo OZAWA (GSI)
 • Taku OZAWA (NIED)
 • Ryoji KAWABATA (GSI)
 • Satoshi KAWAMOTO (GSI)
 • Yuki KUROISHI (GSI)
 • Takaaki JIKE (NAO)
 • Kazuo SHIBUYA (NIPR)
 • Seiichi SHIMADA (Tokyo Univ.)
 • Mamoru SEKIDO (NICT)
 • Yoichiro TAKADA (Hokkaido Univ.)
 • Hiroshi TAKIGUCHI (JAXA)
 • Yoshiyuki TANAKA (ERI,Tokyo Univ)
 • Takao TABEI (Kochi Univ.)
 • Yoshiaki TAMURA (NAO Mizusawa)
 • Mikio TOBITA (GSI)
 • Takuya NISHIMURA (Kyoto Univ)
 • Hideo HANADA (NAO Mizusawa)
 • Yo FUKUSHIMA (Tohoku Univ.)
 • Satoshi FUJIWARA (GSI)
 • Yuta MITSUI (Shizuoka Univ.)
 • Ryo MURAKAMI (Hokkaido Univ.)
 • Toshihiro YAHAGI (GSI)

(June 2018 - May 2020)

 • Naoshi ISIKAWA (JCG)
 • Takeo ITO (Nagoya Univ)
 • Makoto OKUBO (Kochi Univ)
 • Yusaku OHTA (Tohoku Univ)
 • Satoshi OKUYAMA (MRI)
 • Takahito KAZAMA (Kyoto Univ)
 • Fumiaki KIMATA (TRIES)
 • Shinobu KURIHARA (GSI)
 • Tomokazu KOBAYASHI (GSI)
 • Mariko SATO (JHOD)
 • Arata SENGOKU (JHOD)
 • Hiroaki TAKAHASHI (Hokkaido Univ)
 • Hiromichi TSUJI (GSI)
 • Shigeru NAKAO (Kagoshima Univ)
 • Manabu HASHIMOTO (DPRI,Kyoto Univ)
 • Yuki HATANAKA (GSI)
 • Masatake HARADA (Hot Springs Research Institute of Kanagawa)
 • Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ)
 • Tomoaki FURUYA (GSI)
 • Koji MATSUO (GSI)
 • Kohei MIYAGAWA (GSI)
 • Hiroshi MUNEKANE (GSI)
 • Yu MORISHITA (GSI)
 • Keiko YAMAMOTO (NAO)
 • Hiroshi YARAI (GSI)

Genaral Affairs Committee : Taku OZAWA (Chair), Yo FUKUSHIMA (Vice-chair)

 • Keiko YAMAMOTO
 • Yasuhiro ASAI
 • Yuta MITSUI
 • Takahiro WAKASUGI
 • Yusuke YOKOTA
 • Mamoru SEKIDO
 • Makoto OKUBO
 • Kensuke KOKADO

Editorial Committee : Yuichi IMANISHI (Editor in Chief)

 • Akito ARAYA
 • Shinobu ANDO
 • Takeshi IINUMA
 • Yusaku OHTA
 • Shigekazu KUSUMOTO
 • Takeshi SAGIYA
 • Mamoru SEKIDO
 • Shigeru NAKAO
 • Koji MATSUO

Editorial Works : Akito ARAYA

Accountant Committee : Yoshiyuki TANAKA (Chair)

 • Yoshihuyu SHIBATA

Auditor : Masaru KAIDZU

Publicity Committee : Makoto OMURA (Chair)

 • Atsushi MUKAI

Planning Committee : Toshimichi OTSUBO (Chair)

 • Teruyuki KATO
 • Toshio FUKUSHIMA
 • Makoto MURAKAMI
 • Basara MIYAHARA

Judgement Committee for Grants-in-aid of Trip Fee for Foreign Conferences : Hiroaki TAKAHASHI (Chair)

 • Yuichi IMANISHI
 • Taku OZAWA
 • Teruyuki KATO
 • Yoshiyuki TANAKA

Program Committee for the 130th Meeting : Takao TABEI (Chair)

 • Makoto OKUBO
 • Makoto OMURA
 • Takahito KAZAMA
 • Atushi MUKAI/li>

Manager of Summer School : Yuji HARADA

Liaison to JpGU : Takuya NISHIMURA

Representative to JpGU Program Committee : Takeshi Iinuma, and Satoshi OKUYAMA

Representative to EPS Editorial Committee : Toshimichi OTSUBO, and Yo FUKUSHIMA

Representatives to EPS Steering Committee : Yoshiyuki TANAKA, and Kazunari NAWA

Representative to CPD Committee for Surveying : Yoshiro NAKAHORI

IAG Sub-Committee, Earth and Planetary Science Commitee : Manabu HASHIMOTO (Chair)

 • Tadahi ISHIKAWA
 • Ryuichi ICHIKAWA
 • Toshimichi OTSUBO
 • Yoshiyuki TANAKA
 • Koichiro DOI
 • Takuya NISHIMURA
 • Masato FURUYA
 • Koji MATSUMOTO

Honorary Members

 • Shigetaka IIJIMA
 • Eiji INOUE
 • Yoshimitsu OKADA
 • Keiichi KASAHARA
 • Jiro Segawa
 • Minoru TAZIMA
 • Torao Tanaka
 • Yukio HAGIWARA
 • Ichiro Murata

Successive Presidents of GSJ

 • June 2015 - Present : Kousuke Heki (Hokkaido Univ)
 • April 2011 - May 2015 : Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ)
 • April 2007 - March 2011 : Shuhei OKUBO (ERI,Tokyo Univ)
 • April 2003 - March 2007 : Shuzo TAKEMOTO (Kyoto Univ)
 • April 1999 - March 2003 : Jiro SEGAWA (Tokai Univ)
 • April 1997 - March 1999 : Torao TANAKA (DPRI,Kyoto Univ)
 • April 1995 - March 1997 : Ichiro MURATA (ERI,Tokyo Univ)
 • April 1991 - March 1995 : Ichiro NAKAGAWA (Kyoto Univ)
 • April 1987 - March 1991 : Yukio HAGIWARA (ERI,Tokyo Univ; NRCDP; NIED)
 • April 1985 - March 1987 : Keiichi KASAHARA (ERI,Tokyo Univ; Waseda Univ)
 • April 1983 - March 1985 : Takeshi DAMBARA (Shizuoka Univ)
 • April 1973 - March 1983 : Ietsune TSUBOKAWA (ERI,Tokyo Univ; ILO Mizusawa)
 • April 1971 - March 1973 : Kumizi IIDA (Nagoya Univ)
 • April 1969 - March 1971 : Masahisa TORAO (TAO,Tokyo Univ)
 • April 1965 - March 1969 : Takahiro HAGIWARA (ERI,Tokyo Univ; Ministry of Construction)
 • April 1963 - March 1965 : Hideo HIROSE (TAO,Tokyo Univ)
 • April 1961 - March 1963 : Toyozo OKUDA (GSI; ILO Mizusawa)
 • April 1954 - March 1961 : Katuhiko MUTO (GSI)