Officers of the Geodetic Society of Japan

President :Takao TABEI (Kochi Univ)

Vice President : Akito ARAYA (ERI, Tokyo Univ)

Councilors :
(June 2019 - May 2021)

 • Yosuke AOKI (ERI, Tokyo Univ.)
 • Akito ARAYA (ERI, Tokyo Univ.)
 • Takeshi IINUMA (JAMSTEC)
 • Toshimichi OTSUBO (Hitotsubashi Univ.)
 • Shinzaburo OZAWA (GSI)
 • Tadafumi OCHI (AIST/IEVG)
 • Teruyuki KATO (HSRI)
 • Motoyuki KIDO (IRIDeS, Tohoku Univ.)
 • Shigekazu KUSUMOTO (Toyama Univ.)
 • Kensuke KOKADO(GSI)
 • Takeshi SAGIYA (Nagoya Univ.)
 • Hisashi SUITO (GSI)
 • Keiichi TADOKORO (EVRC,Nagoya Univ.)
 • Toshiyuki TANAKA (TRIES)
 • Koichiro DOI (NIPR)
 • Kazunari NAWA (AIST/GSJ)
 • Kosuke HEKI (Hokkaido Univ.)
 • Toshio FUKUSHIMA (NAOJ)
 • Masato FURUYA (Hokkaido Univ.)
 • Ken MATSUSHIMA (Kyusyu Univ.)
 • Kouji MATSUMOTO (NAOJ)
 • Satoshi MIURA (Tohoku Univ.)
 • Shinichi MIYAZAKI (Kyoto Univ.)
 • Basara MIYAHARA (GSI)
 • Yusuke YOKOTA (IIS, Tokyo Univ.)

(June 2020 - May 2022)

 • Satoshi ITABA (AIST)
 • Ryuichi ICHIKAWA (NICT)
 • Tetsuro IMAKIIRE (JENOBA)
 • Yuichi IMANISHI (ERI, Tokyo Univ.)
 • Shuhei OKUBO (SWJTU)
 • Mako OHZONO (Hokkaido Univ
 • Taku OZAWA (NIED)
 • Masaru KAIDZU (PASCO)
 • Masayuki KANO (Tohoku Univ.)
 • Ryoji KAWABATA (GSI)
 • Yuki KUROISHI (GSI)
 • Seiichi SHIMADA (Tokyo Univ.)
 • Mamoru SEKIDO (NICT)
 • Yoichiro TAKADA (Hokkaido Univ.)
 • Hiroshi TAKIGUCHI (JAXA)
 • Yoshiyuki TANAKA (Tokyo Univ.)
 • Yoshiaki TAMURA (NAOJ)
 • Mikio TOBITA (GSI)
 • Takuya NISHIMURA (DPRI, Kyoto Univ.)
 • Yo FUKUSHIMA (IRIDeS, Tohoku Univ.)
 • Satoshi FUJIWARA (GSI)
 • Yuta MITSUI (Shizuoka Univ.)
 • Yosuke MIYAGI (DPRI)
 • Makoto MURAKAMI (Hokkaido Univ.)
 • Toshihiro YAHAGI (GSI)

Genaral Affairs Committee : Takeo ITO (Chair), Kazunari NAWA (Vice-chair)

 • Koji MATSUO
 • Satoshi OKUYAMA
 • Masayuki KANO
 • Yousuke MIYAGI
 • Ryo HONDA
 • Tomokazu KOBAYASHI
 • Jun'ichi FUKUDA
 • Masayuki MURASE

Editorial Committee : Yuichi IMANISHI (Editor in Chief)

 • Shinobu ANDO
 • Takeshi IINUMA
 • Yusaku OHTA
 • Shigekazu KUSUMOTO
 • Takeshi SAGIYA
 • Mamoru SEKIDO
 • Yuki HATANAKA
 • Koji MATSUO

Editorial Works : Ryuichi NISHIYAMA

Accountant Committee : Yoshiyuki TANAKA (Chair)

 • Yoshihuyu SHIBATA

Auditor : Tetsuro IMAKIIRE

Publicity Committee : Koichiro DOI (Chair)

 • Hiroshi TAKIGUCHI

Planning Committee : Toshimichi OTSUBO (Chair)

 • Teruyuki KATO
 • Toshio FUKUSHIMA
 • Makoto MURAKAMI
 • Basara MIYAHARA

Judgement Committee for Grants-in-aid of Trip Fee for Foreign Conferences : Hiroaki TAKAHASHI (Chair)

 • Yuichi IMANISHI
 • Yoshiyuki TANAKA
 • Shigeru NAKAO
 • Take ITO

Program Committee for the 132nd Meeting : Teruyuki KATO (Chair)

 • Takeshi IINUMA
 • Takahito KAZAMA
 • Yu TAKAGI
 • Hiroshi TAKIGUCHI
 • Masatake HARADA
 • Masayuki MURASE

Manager of Summer School : ( N/A )

Liaison to JpGU : Takeo ITO

Representative to JpGU Program Committee : Tsuyoshi WATANABE and Yohei KINOSHITA

Representatives to EPS Steering Committee : Satoshi ITABA and Takahito KAZAMA

Representative to CPD Committee for Surveying : Yoshihuyu SHIBATA

IAG Sub-Committee, Earth and Planetary Science Commitee : Manabu HASHIMOTO (Chair)

 • Tadahi ISHIKAWA
 • Ryuichi ICHIKAWA
 • Toshimichi OTSUBO
 • Yoshiyuki TANAKA
 • Koichiro DOI
 • Takuya NISHIMURA
 • Masato FURUYA
 • Koji MATSUMOTO
 • Takahiro WAKASUGI

Honorary Members

 • Eiji INOUE
 • Yoshimitsu OKADA
 • Keiichi KASAHARA
 • Jiro SEGAWA
 • Syuzo TAKEMOTO
 • Minoru TAZIMA
 • Yukio HAGIWARA
 • Ichiro MURATA
 • Kouichi YOKOYAMA

Successive Presidents of GSJ

 • June 2019 - Present : Takao TABEI (Kochi Univ.)
 • June 2015 - May 2019 : Kousuke Heki (Hokkaido Univ.)
 • April 2011 - May 2015 : Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ.)
 • April 2007 - March 2011 : Shuhei OKUBO (ERI, Tokyo Univ.)
 • April 2003 - March 2007 : Shuzo TAKEMOTO (Kyoto Univ.)
 • April 1999 - March 2003 : Jiro SEGAWA (Tokai Univ.)
 • April 1997 - March 1999 : Torao TANAKA (DPRI, Kyoto Univ.)
 • April 1995 - March 1997 : Ichiro MURATA (ERI, Tokyo Univ.)
 • April 1991 - March 1995 : Ichiro NAKAGAWA (Kyoto Univ.)
 • April 1987 - March 1991 : Yukio HAGIWARA (ERI, Tokyo Univ.; NRCDP; NIED)
 • April 1985 - March 1987 : Keiichi KASAHARA (ERI, Tokyo Univ.; Waseda Univ.)
 • April 1983 - March 1985 : Takeshi DAMBARA (Shizuoka Univ.)
 • April 1973 - March 1983 : Ietsune TSUBOKAWA (ERI, Tokyo Univ.; ILO Mizusawa)
 • April 1971 - March 1973 : Kumizi IIDA (Nagoya Univ.)
 • April 1969 - March 1971 : Masahisa TORAO (TAO, Tokyo Univ.)
 • April 1965 - March 1969 : Takahiro HAGIWARA (ERI, Tokyo Univ.; Ministry of Construction)
 • April 1963 - March 1965 : Hideo HIROSE (TAO, Tokyo Univ.)
 • April 1961 - March 1963 : Toyozo OKUDA (GSI; ILO Mizusawa)
 • April 1954 - March 1961 : Katuhiko MUTO (GSI)